International Buyer's Guide


Guangzhou Xingshi Equipment

Company Address

SiHeng Dong Road
YuanChun TianHe, Guangzhou, 510655
China

Company Information

Phone: 86-20-855-31302
Fax: 86-20-855-77961

Visit Website  

International Buyer's Guide