Contact Details of Jin Jiang Hai Na Machinery Co., Ltd.

Phone: 86-898-6677-7448
Fax: 86-898-6676-7378